საბაჟო მომსახურეობა

ჩვენი კომპანია, რომლის მთავარ საქმიანობას წარმოადგენს საბაჟო პროცედურები, გთავაზობთ საბაჟო ოპერაციების სრულ გამას. ჩვენი მომსახურეობა იწყება საიმპორტო თუ საექსპორტო საქმიანობით , ასევე გთავაზობთ ტექნიკურ სპეციფიურ საბაჯო კონსალტაციებს თუ ადმინისტრაციული დავების გადაწყვეტას.

ჩვენი მომხმარებელი/კლიენტი იკავებს ჩვენი საბაჟო კომპანიისათვის უმნიშვნელოვანეს ადგილს, სადაც იგი იღებს საერთაშორისო ბაზრებზე არსებულ მოთხოვნებზე ყველა გადაწყვეტილებასა თუ პასუხს.

ჩვენი მრავალრიცხოვანი საბაჟო მომსახურება საშუალებას გვაძლევს გავზარდოთ და გავაუმჯობესოთ ცოდნა იმპორტისა და ექსპორტის შესახებ:

 • ექსპორტი, საბოლოო იმპორტი;
 • დროებითი ექსპორტი და ხელახალი იმპორტი;
 • საბოლოო ექსპორტი

სხვა მნიშვნელოვანი ოპერაციები:

 • განსაკუთრებული მოთხოვმნის ოპერაციები “შიდა და გარე დამუშავება” , რაც მოითხოვს შესაბამისი ნებართვების მინიჭების პროცედურებს;
 • საბაჟო საწყობში ტვირთის გადატანა;
 • Carnet ATA;
 • ტრანზიტი (T1 და T2);
 • ტვირთის ხელახალი იმპორტი;
 • საბაჟო გადასახდელების ანაზღაურებასა და ანაზღაურებასთან დაკავშირებული პროდუქციის ექსპორტი;
 • ექსპორტი in triangulation;
 • იმპორტისა და ექსპორტის საბუთების გამზადება ტვირთების ტრანსპორტირების შემდეგ;
 • საექსპორტო დკლარაციების დახურვის შემოწმება და ნებისმიერი ადმინისტრაციული დახურვისათვის დახმარების გაწევა;
 • EUR1 და EUR-MED სერტიფიკატების გაცემა;
 • A.TR სერტიფიკატის გაცემა თურქეთისთვის;
 • T2L და T2LF დოკუნეტების გაცემა (მაგალითად კიპრი, კანარის კუნძულები)

ჩვენ ვართ კომპანია, რომელიც ანხორციელებს საბაჟო მომსახურეობას და საქმიანობს ლოგისტიკის სფეროში 1807 წლიდან, აღმოაჩინეთ კომპანიის ისტორია.


დამატებითი ინფორმაციისათვის საბაჟო ოპერაციების შესახებ, გთხოვთ დაგვიკავშირდეთ ჩვენს საკონტაქტო გვერდზე მოცემულ საკონტაქტოებზე.
ჩვენ გიპასუხებთ რაც შეიძლება მალე.

დაგვიკავშირდი